بارداری

بارداری1400/7/24 19:27:24

بهترین زمان سونوگرافی غربالگری اول و پاسخ تمام سوالات دیگر

در آزمایش‌های غربالگری فقط احتمال ناهنجاری‌های جنینی خاص مثل احتمال داشتن سندرم داون [...]

سونوگرافی آنومالی هفته چندم بارداری انجام میشود و بهترین زمان آن چیست؟

این سونوگرافی تفصیلی که سونوگرافی آنومالی نامیده می‌شود بین هفته 18 تا 21 [...]

Go to Top