ارضا شدن زن در حاملگی او تاثیر دارد؟ | نی نی تالار