فرمول محاسبه تاریخ زایمان، سه روش پیشنهادی | نی نی تالار