چرخش جنین بریچ

بهترین حالت برای زایمان هم برای مادر و هم برای جنین وضعیت یا پرزنتاسیونی است که ابتدا سر جنین از بدن مادر خارج شود. اگر بچه در پرزنتاسیون دیگری باشد خطرات زایمان مثل نیاز به سزارین وجود دارد. در این مطلب اثرات چرخاندن جنین از حالت بریچ به حالت سر پایین در انتهای بارداری (در حدود هفته 36 به بعد) بررسی می‌شود.

بهترین حالت برای زایمان هم برای مادر و هم برای جنین وضعیت یا پرزنتاسیونی است که ابتدا سر جنین از بدن مادر خارج شود. اگر بچه در پرزنتاسیون دیگری باشد خطرات زایمان مثل نیاز به سزارین وجود دارد. در وضعیت بریچ، باسن بچه پایین است. چرخش سفالیک خارجی شیوه‌ای است که برای چرخاندن جنین بریچ به حالت سفالیک انجام می‌شود. در این مطلب اثرات چرخاندن جنین از حالت بریچ به حالت سر پایین در انتهای بارداری (در حدود هفته 36 به بعد) بررسی می‌شود.

چرا جنین به حالت سر پایین مهم است؟

هر کسی دوست دارد زایمان راحت‌تری داشته باشد. ضمنا بعضی از زنان زایمان طبیعی را ترجیح می‌دهند؛ به خصوص در کشورهای غیر پیشرفته که مراقبت‌های سلامت به خوبی انجام نمی‌شود روش جراحی مثل سزارین خطرات خاص خود را دارد. ممکن است از روش چرخش سفالیک خارجی (ECV) در حدود هفته 34 بارداری استفاده شود اما نتایجی که بدست می‌آید با قبل از زایمان فرق دارد.

مطالعه اثر روش چرخش سفالیک خارجی بر زایمان

آیا چرخاندن جنین به حالت سر پایین برای زایمان مفیدتر یا مضرتر است؟ نتایج 8 مطالعه بر روی 1308 زن با بارداری کم خطر نشان داد استفاده از روش ECV در حدود هفته 36 یا بعد از آن خطر زایمان نوزادان با وضعیت سر پایین و احتمال نیاز به سزارین را کاهش می‌دهد. روش ECV می‌تواند قبل از زایمان احتمال برخی از مسایل زایمان را کاهش دهد. اما مطالعات بالا برای بررسی اثر سفالیک خارجی بر زنان بارداری کم خطر ناکافی است.

بیشتر بدانید:

جنین در وضعیت بریچ

جفت خلفی و خطرات و عوارض آن برای مادر و جنین

جفت قدامی در بارداری چیست؟