صفحه اصلی انجمن ها تالار گفتگو بیمارستان صارم بهتره یا عرفان؟ پاسخ به: بیمارستان صارم بهتره یا عرفان؟

شاکی
میهمان
تعداد نوشته 231

لطفا بیمارستان‌صارم‌ نرید‌وا… بلا استثنا بچه ها رو میبرند
Nicu فقط برای اینکه پکل بگیرند پوست نوزاد برای آزمایشات کنده میشه اگر جان نوزادتون اهمیت داره نروید چون به نود درصد میگویند ناله میکنه یا نفس اش تند میبرند بخاطر پول نوزاد شبی هشت میلیون بستری میکنند یکی از پرستارها صداش درامد گفت بچه رو ببرید هیچی اش نیست و‌در‌حالی که میگفتند پنج روز باید بخوابه اتفاقا گوش گردیم آوردیم هیچی هم نشد .