کتاب شناخت و درمان مشکلات رفتاری کودکان

مطالعه رفتار دانش‌آموزان، از اصول مهمّ تعلیم و تربیت است؛ چون نه‌تنها خود دانش‌آموزانى که رفتار غیر عادى در کلاس دارند از اثرات آن متأثر مى‌شوند، بلکه هم‌کلاسى‌ها و معلمان نیز از تبعات آن رنج مى‌برند و این امر به آموزش و فراگیرى، لطمه مى‌زند.

مطالعه رفتار دانش‌آموزان، از اصول مهمّ تعلیم و تربیت است؛ چون نه‌تنها خود دانش‌آموزانى که رفتار غیر عادى در کلاس دارند از اثرات آن متأثر مى‌شوند، بلکه هم‌کلاسى‌ها و معلمان نیز از تبعات آن رنج مى‌برند و این امر به آموزش و فراگیرى، لطمه مى‌زند.

متأسفانه، ما اغلب، فرزندان خود را به دلیل خطاها، اختلال‌ها و ناسازگارى‌هایشان محکوم مى‌کنیم یا به باد تنبیه و ناسزا مى‌گیریم. هنگامى که فردى مریض مى‌شود هیچ‌گاه او را مقصر نمى‌شناسیم؛ بلکه بر بالینش مى‌نشینیم، از او پرستارى مى‌کنیم، دارویش را مى‌دهیم و کمک مى‌کنیم تا به سلامتى بازگردد؛ اما همان فرد وقتى عصبى شود، پرخاشگرى کند، افسرده شود یا… بر او فشار مى‌آوریم، آزارش مى‌دهیم و….

فهرست مطالب

مقدمه
فصل 1: بیش‌فعالى
بچه شلوغ
گردآورى و تحلیل اطلاعات و داده‌ها
مشاهده عینى
نظر معلمان و اولیاى مدرسه
نتیجه‌گیرى از اطلاعات
بیش‌فعالى چیست؟
نقش مشاور در روند بهبود دانش‌آموز بیش‌فعال
چگونه وارد عمل شدم؟
راه‌حل‌هاى پیشنهادى به پدر و مادر جواد
فرایند اجراى بعضى راهکارها در مرکز (ارتباط با کودک)
بیش‌فعالى جواد
رفتارهاى آنى و تکانشى
راهکارهاى پیشنهادى به معلمان (ارتباط با مدرسه)
موانع و محدودیت‌ها
سرانجام درمان
خصوصیات شخصیتى بیش‌فعالى
علل احتمالى بیش‌فعالى کودکان
فصل 2: ناسازگارى
علل احتمالى رفتار ناسازگارانه
گردآورى اطلاعات
وضعیت موجود (طبق اظهارات مادرش)
خلاصه‌اى از نظرات معلمان مدرسه
راهکارهاى پیشنهادى ارائه شده به اولیاى مدرسه
راهکارهاى ارائه شده به پدران و مادران
نتیجه
خصوصیات شخصیتى کودک ناسازگار
علل احتمالى ناسازگارى کودکان
فصل 3: پرخاش‌گرى
شرح موضوع
توضیح وضعیت موجود
علت چیست؟ (تجزیه و تحلیل اطلاعات)
راه‌حل‌هاى پیشنهادى
اصلاح رفتار
چگونگى به‌کارگیرى مؤثّر مدل
کارهاى تکمیلى
نتیجه
خصوصیات شخصیتى کودک پرخاشگر
علل احتمالى پرخاشگرى کودکان
فصل 4: گوشه‌گیرى
گوشه‌گیرى
مشکل فرزانه
عوامل بروز مشکل
درمان
شرح موضوع
چگونه وارد عمل شدم؟
نتیجه‌گیرى
خصوصیات شخصیتى کودکان کم‌رو
علل احتمالى کم‌رویى کودکان
فصل 5: گنگى انتخابى
مشکل محدّثه
بررسى مشکل
ساعتى با محدثه
نتیجه بررسى‌ها
ملاک‌هاى تشخیص گنگى انتخابى
راه‌حل‌هاى پیشنهادى به اولیاى مدرسه
موانع و محدودیت‌ها
تصویر خانواده پس از درمان
کتابنامه

بیشتر بدانید:

کتاب «فرزندان آرام والدین آسوده»